Mercats
Productes
On comprar
Suport Tècnic
Empresa

FAQs

Inici > Suport Tècnic > FAQs

Què és un SAI?

La solució òptima universalment adoptada és emmagatzemar energia en una bateria d’acumuladors per aconseguir continuïtat de subministrament de corrent altern a base de convertir el corrent continu de la bateria en un corrent altern de les mateixes característiques que la xarxa comercial, però sense interrupcions.

Quan tots els elements d’aquesta solució estan integrats en un sol equip, aquest constitueix el que s’anomena un SAI; les sigles signifiquen “sistema d’alimentació ininterrompuda”. (En anglès UPS, uninterruptible power supply). Hi ha diverses estructures de SAI, amb components de diverses tecnologies.

Quines tecnologies SAI existeixen?

Els SAI s’engloben en diferents tecnologies: Off-Line, Line-Interactive i On-Line.

El paràmetre que marca les diferents tecnologies és si el SAI permet o no que la càrrega sensible rebi subministrament elèctric directament de la xarxa. En les tecnologies Off-Line i Line-Interactive el SAI actua únicament en cas de fallada del subministrament, mentre que en el cas de la tecnologia On-Line, la càrrega s’alimenta permanentment de l’energia que genera el propi SAI amb subministrament elèctric o sense.

Què són les solucions a mida?

Amb l’objectiu de satisfer les vostres necessitats adaptant-se al vostre negoci, Salicru adopta la flexibilitat com un dels seus principis i ofereix solucions a mida basades en les tecnologies de les sèries estàndard.

Les nostres solucions tenen sempre desenvolupaments propis ja que els existents al mercat no solen reunir de manera uniforme les necessitats de cada empresa. A més, passen pels més rigorosos controls de qualitat per garantir que les solucions ofertes compleixin amb les necessitats i les expectatives dels seus clients.

Les solucions a mida de Salicru s’adapten perfectament al vostre entorn perquè la vostra inversió estigui garantida.

Què són els sistemes DC?

Els sistemes DC són aquells equips que transformen la corrent alterna en contínua (rectificadors, carregadors) o bé d'una corrent continua a alterna (inversors). Aquests sistemes DC poden emmagatzemar energia en una bateria d'acumuladors. Podent obtenir una continuïtat de subministrament DC o AC (a través d'un ivnersor), sense interrupcions.

Quan els elements rectificadors, carregadors i inversors estan integrats en un sol equip, aquests constitueixen el que s'anomena un Sistema DC, permetent connectar tant càrregues alimentades en AC com en DC.

Així mateix, aquests Sistemes DC disposen d'un control per gestionar tots els paràmetres i ports de comunicacions per poder comunicar amb el món exterior, permetent incloure el Sistema DC dins del programari de gestió i realitzar així una gestió remota que permeti estar informat de l'estat / alarmes / esdeveniments / mesures de l'equip.

És aconsellable utilitzar un SAI amb una impressora làser?

La funcionalitat d’un SAI consisteix a proveir alimentació auxiliar amb la finalitat de preservar dades valuoses. En una impressora làser, les tasques d’impressió en cas d’anomalia en el subministrament elèctric romanen en la cua d’impressió i es recuperen de manera natural una vegada passada l’anomalia. No obstant això, per a grans cicles d’impressió aplicats a editorials, gràfiques i reproductors en general, resulta interessant protegir les dades per amortir el gran temps de transmissió de les dades a la memòria de la impressora.

Al meu negoci el PC és una eina fonamental. Necessito un SAI?

Els sistemes d’alimentació ininterrompuda (SAI) no són avui en dia necessaris, sinó bàsics. Les necessitats de seguretat ens fan requerir una protecció exhaustiva dels nostres sistemes. Cada vegada més, els sistemes informàtics s’integren en l’empresa com un element imprescindible en totes les àrees que la fomenten.

En què es basa la tecnologia Off-Line?

Off-Line és la protecció més simple. El PC roman alimentat per la xarxa elèctrica sense cap conversió de l’energia. En cas de problemes com talls de subministrament o canvis de tensió, el SAI bascula sobre bateries per estabilitzar la tensió. La utilització d’aquesta tecnologia és adequada per a la protecció dels PC, les estacions de treball, els terminals passius i els servidors de gamma baixa.

En què es basa la tecnologia Line-interactive?

El funcionament d’aquests dispositius és exactament igual que un Off-Line. La diferència és que el SAI està totalment controlat per mitjà d’un microprocessador que estudia i analitza la qualitat de la xarxa elèctrica i detecta les seves variacions sense necessitat de bascular a bateries en casos no necessaris. Per mitjà d’aquesta tecnologia es prevé el desgast anticipat de les bateries. L’ús més comú d’aquests SAI és la protecció de servidors PC, servidors Intranet i equipaments d’InternetNetWorking.

En què es basa la tecnologia On-Line?

Aquesta tecnologia es caracteritza, principalment, per una qualitat constant de l’alimentació amb qualsevol pertorbació o oscil•lació. Un SAI On-Line no facilita constantment l’energia de les bateries sinó que el corrent és regenerat per la transformació del corrent altern a continu i viceversa. Amb això es permet aïllar la càrrega de qualsevol oscil•lació en el corrent d’entrada. La utilització més estandarditzada és la protecció de servidors d’Internet/Intranet, protecció de sistemes de telecomunicacions i industrials.

Quina és la diferència entre SAI i UPS?

SAI són les sigles en castellà de “sistema d’alimentació ininterrompuda”. UPS són les sigles en anglès per a uninterrumptible power supply.

Quina importància té el paràmetre factor de cresta de sortida, per a un SAI?

La definició de factor de cresta és la relació entre el corrent de pic i el corrent RMS a la sortida del SAI. El factor de cresta per a una càrrega lineal tipus resistiva, capacitativa o inductiva o mescla seva, és SQR[2]=1,41. En canvi, per a càrregues no lineals el factor de cresta és molt més alt i en alguns casos pot ser fins i tot superior a 2,5. Un SAI que pugui proporcionar factors de cresta al voltant de 3 és un equip capaç de donar alimentació a la pràctica totalitat de càrregues que hi ha avui en dia al mercat. Com més gran és aquest paràmetre, millor maneja el SAI les càrregues no lineals.

Quin SAI necessito per al meu sistema informàtic?

Si el vostre sistema informàtic està compost per 4 ordinadors, sense monitor, es calcula un consum de 300 VA, aproximadament per unitat, per la qual cosa, fent la suma de 4 ordinadors per 300 VA cada un, sempre sense comptar amb el monitor, s’obté un consum de 1.200 VA.

Com es dimensiona un SAI?

Esbrinant la potència en VA del dispositiu que cal protegir. Primera opció: coneixem el consum en watts: dividim pel Cos fi o factor de potència de l’equip i obtenim la potència en VA. Segona opció: coneixem el consum en amperes: multipliquem per la tensió V i dividim pel factor de potència de l’equip i obtenim la potència en VA. Tercera opció: coneixem el tipus d’equips i la quantitat per protegir: ex.: 3 PC + 2 impressores + 1 servidor + ... sumem potències (en VA) d’equips per protegir. Consultem la taula de selecció i determinem el temps d’autonomia requerit per a l’aplicació.

Què és l’autonomia en equips de potència?

Autonomia és el temps que es pot continuar alimentant les càrregues, quan no existeix xarxa o quan aquesta està per sota de la tensió mínima a la qual encara es carrega la bateria. S’ha de mesurar a potència nominal.

Quan es parla de soroll, a què es refereix?

A soroll elèctric, per descomptat. El soroll elèctric ocupa un rang de freqüències similar al dels transitoris, no obstant això, aquests són de baixa magnitud, però de llarga durada. Un exemple seria la inducció en una línia de transmissió d’ones de ràdio. Els fenòmens de soroll solen provocar més errors de funcionament que danys físics.

Quin tipus de talls d’energia existeixen?

Es distingeixen quatre possibles talls d’energia: microtalls, caigudes, caigudes momentànies i caigudes sostingudes; <1 cicle, >1 cicle, < 1 minut, i >1 minut, respectivament. Les causes principals solen ser, arrencada de grans motors, defectes en la línia o commutacions de la xarxa procedents de la pròpia companyia. En el cas de microtalls, depenem de la característica de la font d’alimentació (temps de reserva), perquè pugui afectar o no el sistema informàtic, ordinador o equip electrònic. Els talls o les caigudes són zeros de xarxa de durades superiors a 300 mx, que arriben a provocar una aturada total de l’equip de manera no controlada. Els microtalls solen afectar les taules de localització d’arxius i les memòries RAM; un error típic és el de disc dur il·legible. L’única solució a aquest tipus de problemes resideix en la utilització d’un SAI

Quin percentatge de problemes d’energia s’arriba a donar?

Cada any, en un edifici d’oficines es produeixen 36 pics de tensió, 128 sobrevoltatges o pujades de tensió i entre 5 i 15 talls de subministrament. Tots aquests problemes d’energia són els principals causants de la pèrdua de dades, i una solució és protegir-se amb un sistema d’alimentació ininterrompuda (SAI).

En què consisteix l’efecte zebra en il•luminació?

Freqüentment, per sort cada vegada menys sovint, les línies d’il·luminació de les grans vies consisteixen a deixar un punt d’il·luminació actiu i un altre apagat, successivament. Aquest tipus d’instal·lació, totalment plausible, no deixa de ser una manera d’estalviar energia però, després d’algunes proves, es va comprovar que, a més de perillós, era perjudicial per a la vista del conductor, ja que creava un efecte de llum i ombres que enlluernaven considerablement, i es va verificar que en aquestes zones il·luminades amb aquest tipus de solució els accidents superaven la mitjana. Això és el que es coneix com efecte zebra.

Voldria saber si un ondulador i un inversor són la mateixa cosa?

Certament ambdues denominacions es refereixen a la mateixa solució, es poden anomenar inversors o onduladors CC-CA.

Quina funció realitza un ondulador?

Un ondulador converteix una tensió de continu procedent de bateries o bus de continu en una tensió alterna, normalment 220 VCA amb estabilització de sortida i forma d’ona sinusoïdal a 50 Hz. Sovint aquesta ona és més neta que l’obtinguda de la xarxa elèctrica. Els onduladors sinusoïdals serveixen per alimentar tot tipus de càrregues, mentre que els onduladors amb forma d’ona ‘quadrada’, ‘pseudosinusoïdal’ o ‘sinusoïdal modificada’ tenen certes limitacions a causa del seu efecte en càrregues inductives o capacitatives, també cal esmentar els sorolls i les interferències que poden causar un mal funcionament amb equips com instrumentació de precisió, telecomunicacions, etc. L’avantatge principal és el preu, que sol ser menys de la meitat que un equip sinusoïdal per a una potència similar.

En quin format es poden presentar els onduladors?

Els onduladors es presenten tant en format de caixa com en format de rack 19”.

Quina funció té l’aïllament galvànic en un convertidor?

L’aïllament galvànic incorporat en el convertidor separa el circuit d’entrada del circuit de sortida, això fa possible canvis de polaritat o l’obtenció de sortides flotants.

Què és una bateria?

Una bateria és un dispositiu que ens permet emmagatzemar energia mitjançant un conjunt de cèl·lules electroquímiques. Una bateria moderna està formada per un conjunt de cèl·lules o vasos, generalment de 2 V. La configuració més habitual és treballar amb 6 blocs de 2 V seriats per aconseguir 12 V nominals. És convenient distingir entre bateries recarregables (acumuladors) i bateries no recarregables (piles). En el primer tipus, acumuladors, les més comunes són de plom calci (PbCa), estanques i sense manteniment i en el segon, les de níquel cadmi (NiCd), obertes i amb manteniment.

Quan us referiu a SALICRU, ho feu com a especialista en electrònica de potència, què és?

L’electrònica de potència és la divisió de l’electrònica que es dedica al control i a la conversió d’energia en potència. En aquesta divisió s’engloben dins d’aquest sector convertidors altern/continu, continu/altern, continu/continu... com rectificadors, onduladors, convertidors DC/DC... Per aquest motiu SALICRU és especialista en electrònica de potència, perquè investiga, desenvolupa, fabrica i comercialitza un ampli ventall de productes dins d’aquest sector per assegurar un subministrament elèctric net, segur, fiable, econòmic i ecològic.

Què significa kVA?

KVA és l’abreviatura de quilo volt amperes (VA). La potència es descompon en: • Potència aparent S: mesurada en VA • Potència activa P: mitjana en W • Potència reactiva Q: mitjana en VAR • S= P + Q • P= S * cos (fi) La mesura de potència més utilitzada en el món dels SAI és la potència aparent (S) mitjana en VA o kVA.

Què és el corrent altern?

Es denomina corrent altern (CA o AC —altern current — en anglès) el corrent elèctric que canvia de polaritat. És a dir, el seu voltatge instantani va canviant en el temps des de 0 fins a un màxim positiu, torna a zero i continua fins a un altre màxim negatiu, i així successivament; l’estandarditzat com corrent altern és una forma d’ona sinusoïdal. El subministrament comercial d’energia elèctrica utilitzat de manera generalitzada els nostres dies s’efectua en corrent altern (CA-AC).

Què és el corrent continu?

El corrent continu (CC o DC —direct current — en anglès) és el flux continu d’electricitat a través d’un conductor entre dos punts de diferent potencial. A diferència del corrent altern, en aquest cas, les càrregues elèctriques circulen sempre en la mateixa direcció del punt de més potencial al de menys potencial. Tot i que comunament s’identifica el corrent continu amb el corrent constant (per exemple el subministrat per una bateria), és continu qualsevol corrent que mantingui sempre la mateixa polaritat.

Registre

  • Accedim a la web www.salicru.cat
  • Al menú superior escollim "Suport Tècnic" i dintre d’aquest desplegable busquem l’apartat “Suport Online”.
  • Un cop en aquest apartat si no disposem de compte farem clic al botó “Registra’t aquí“.
  • Ens demanarà un seguit de dades, les omplim i ens registrem un cop acabades d’omplir.

Accedir al xat

  • Per a posar-nos en contacte amb l’assistència tècnica farem clic a la part inferior dreta en l’apartat “En què et podem ajudar?” 
  • Se’ns desplegarà una finestra amb les nostres dades on podrem escriure el nostre missatge.
Segueix-nos
Segueix-nos
Contacte
Tel. +34 93 848 24 00
Fax. +34 93 848 11 51
Mail. salicru@salicru.com
Altres delegacions
Benvingut a Salicru. Seleccioni païs/idioma
Alemanya   Deutsch
Andorra   Català
Àustria   Deutsch
Bèlgica   English   Français
Bielorússia   English
Bulgària   English
Croàcia   English
Dinamarca   English
Espanya   Català   Español
Estònia   English
Finlàndia   English
França   Français
Grècia   English
Hongria   English
Irlanda   English
Itàlia   English
Letònia   English
Lituània   English
Luxemburg   Deutsch   Français
Malta   English
Noruega   English
Països Baixos   English
Polònia   English
Portugal   Português
Regne Unit   English
República Txeca   English
Romania   English
Rússia   English
Sèrbia   English
Suècia   English
Suïssa   Deutsch   Français
Turquia   English
Ucraïna   English
Xipre   English
Aquest web utilitza cookies tècniques, de personalització i d'anàlisi, pròpies i de tercers, per facilitar-vos anònimament la navegació i analitzar les estadístiques d'ús del web Més informació..
extralarge
large
tablet
mobile