Mercats
Productes
On comprar
Suport Tècnic
Empresa

Principals tipus de Perturbacions Elèctriques

Inici > Suport Tècnic > Qualitat de la Xarxa > Principals tipus de Perturbacions Elèctriques

Conegui les principals pertorbacions elèctriques:

Pics (Spike) i Mosses (Notch)

 

Dos tipus:

  • Els produïts per inducció de descàrregues atmosfèriques (llamps) a les línies aèries.
  • Els produïts per variacions brusques de corrents de càrrega, connexions-desconnexions de càrregues inductives o capacitatives.

Efecte: Quan sobrepassen els límits previstos produeixen avaries en els aïllaments o en els semiconductors.

Microtalls i buits de tensió (Dropout)

 

Son caigudes de tensió profundes o totals, d'una duració de unos pocs milisegons. Tenen com a origen dues causes diferents:

 

  • Curtcircuits propers al punt de consum, alliberats posteriorment per la protecció corresponent.
  • Interrupcions al suministrament produides per la commutació de linies i disparament de proteccions amb reenganchada atomàtic.

Efecte: A equips amb funcions de memoria o lògica, in tall a la alimentació (tot i que sigui de baixa durada) normalment provoca errades funcionals. Els equips informátics en general son molt sensibles a aquestes perturbacions, que poden provocar perdues d'informació de valor incalculable.

Sobretensions: transitòries (surges)/llarga durada

 

Sobretensions de curta/llarga durada degudes a disminucions de càrrega en xarxes amb regulació mediocre (alta impedància).

 

Efecte:

Són l'origen de diversos problemes en tota mena d'equips i instal·lacions:

  • En instal·lacions d'il·luminació s'escurça la vida dels llums.
  • En els equips d'informàtica es produeixen fallades en les alimentacions i els monitors.

Subtensiones: transitories ( Sags ) / Llarga duració

 

Son caígudes de tensió de curta duració degudes a sobrecàrregues momentànees o permenents a la red.

 

Efecte:

  • Màquines mogudes per motors d'inducció disminueixen la velocitat i augmenten el consum.
  • Les instal·lacions de iluminació amb làmpares de descàrrega presenten punts foscos.
  • Parades de sistemes per entrar a la zona de treballa de mínima tensió.

Subtensions gradual i prolongada (Brownout)

 

Caiguda progressiva durant diversos segons, que sol acabar amb una fallada total del subministrament. Es produeixen quan hi ha fortes pertorbacions en l'explotació de les xarxes i centrals productores d'energia. (Falta de potència, pèrdua de sincronisme, etc.)

 

Efecte: les mateixes conseqüències que un tall o microtall.

Fallada de subministrament (Blackout)

 

Fallada total deguda generalment a l'accionament intempestiu d'una protecció de la xarxa de distribució.

 

Efecte: Els talls de subministrament deixen inevitablement aturats els equips, tret que disposin d'un sistema d'energia propi independent de l'exterior. Però, quan l'aturada es produeix de manera intempestiva, es poden produir situacions de perill quant a la seguretat de les persones i de les coses, o també pèrdues molt valuoses d'informació (en el cas dels equips d'informàtica).

Harmònics de corrent i/o tensió

 

Alguns receptors consumeixen càrregues no lineals, és a dir, corrents harmònics. Aquests corrents produeixen caigudes de tensió harmòniques que modifiquen l'ona de tensió sinusoïdal produïda en origen (en els alternadors de les centrals).

Pertorbacions d'alta freqüència

 

Són senyals d'alta freqüència superposats a la tensió d'alimentació. Poden consistir en senyals de qualsevol freqüència definida o de banda ampla; estacionàries, a ràfegues o a impulsos repetitius.

 

Són el resultat d'acoblaments no desitjats de les línies de la xarxa comercial amb aparells que utilitzen tecnologies d'alta freqüència o de commutació. Segons el tipus d'acoblament es poden presentar en forma de mode comú o de mode diferencial.

 

Efecte: Aquestes perturbacions poden ocasionar tota clase de fallos en els equips: desde fallos funcionals fins a averies permanents.

Variacions de freqüència

 

Les xarxes comercials continentals interconnectades (com ho són la majoria de les europees) subministren una freqüència pràcticament invariable i molt pròxima a la nominal. Això és així perquè es controlen en un megasistema que inclou un nombre elevadíssim de màquines síncrones, amb una potència global enorme i una inèrcia que tendeix a l'infinit.

 

En canvi, en moltes illes i altres zones aïllades, o en instal·lacions independents fornides de petites centrals elèctriques (o grups electrògens) es produeixen sovint importants variacions de freqüència. Les variacions són pràcticament inevitables quan hi ha connexions o desconnexions de potència comparable a la potència total del sistema.

Segueix-nos
Segueix-nos
Contacte
Tel. +34 93 848 24 00
Fax. +34 93 848 11 51
Mail. salicru@salicru.com
Altres delegacions
Benvingut a Salicru. Seleccioni païs/idioma
Alemanya   Deutsch
Andorra   Català
Àustria   Deutsch
Bèlgica   English   Français
Bielorússia   English
Bulgària   English
Croàcia   English
Dinamarca   English
Espanya   Català   Español
Estònia   English
Finlàndia   English
França   Français
Grècia   English
Hongria   English
Irlanda   English
Itàlia   English
Letònia   English
Lituània   English
Luxemburg   Deutsch   Français
Malta   English
Noruega   English
Països Baixos   English
Polònia   English
Portugal   Português
Regne Unit   English
República Txeca   English
Romania   English
Sèrbia   English
Suècia   English
Suïssa   Deutsch   Français
Ucraïna   English
Xipre   English
Aquest web utilitza cookies tècniques, de personalització i d'anàlisi, pròpies i de tercers, per facilitar-vos anònimament la navegació i analitzar les estadístiques d'ús del web Més informació..
extralarge
large
tablet
mobile