Qualitat de la Xarxa

Inici > Suport Tècnic > Qualitat de la Xarxa

La xarxa elèctrica s’hauria de comportar com una font de tensió ideal sense impedància interna, amb sortida sinusoïdal i tensió constant en tots els punts de subministrament.

En la pràctica veurem que aquestes condicions no sempre es compleixen, bàsicament per dos tipus de causes:

 

Els generadors i el sistema de distribució tenen una certa impedància interna, això origina caigudes de tensió i pèrdues en el sistema de distribució.

 

Les càrregues absorbeixen:

  • Corrents transitoris (arrencades i connexions càrregues).
  • Corrents no sinusoïdals (càrregues no lineals).

De vegades les causes de les pertorbacions són externes (atmosfèriques), totes aquestes contribueixen negativament a la qualitat del subministrament.

 

Aquest tipus de pertorbacions provoca:

  • Un augment de pèrdues que comporta una baixada del rendiment.
  • Problemes de compatibilitat electromagnètica (EMC): mal funcionament o aturades intempestives del sistema que ocasionen importants pèrdues d’eficàcia en els sistemes de producció.