Eficiència Energètica

Inici > Productes > Professional > Eficiència Energètica

L'Eficiència Energètica es pot definir com la reducció del consum d'energia mantenint els mateixos serveis energètics, sense disminuir el confort i qualitat de vida, protegint el medi ambient, assegurant l'abastament i fomentant un comportament sostenible en el seu ús.

 

A la vegada, les energies renovables es plantegen actualment com a alternativa a les anomenades energies convencionals encara que no són energies noves. El seu ús ha estat generalitzat fins a l'arribada de fonts d'energia alternativa que actualment volem desterrar, com el petroli, i que van contribuir al seu abandonament. Representen el 20% de l'energia consumida i són també anomenades energies toves o netes sent el seu avantatge més significativa el seu respecte cap al medi ambient.

 

Els seus principals avantatges són: que no generen residus de difícil eliminació per la qual cosa es poden considerar 'netes'; el seu impacte ambiental és reduït, perquè no produeixen emissions de CO2 ni altres gasos contaminants per l'atmosfera i es produeixen de forma contínua per la qual cosa són il limitades i es generen de forma autòctona, evitant la dependència interregional així com els conflictes polítics derivats del subministrament de combustibles, són complementàries; equilibren desajustos inter territorials i impulsen les economies locals amb la creació de cinc vegades més llocs de treball que les convencionals.

L' eficiència energètica i renovables han adquirit una importància creixent per a la consecució dels objectius de la política energètica: la garantia de subministrament, la competitivitat i el respecte al medi ambient. El caràcter prioritari i estratègic de l'eficiència energètica i de les energies renovables i el compliment d'objectius nacionals a mig i llarg termini exigeixen una nova normativa que completi, integri i millori el marc legal actual, i que atorgui estabilitat al foment de l'eficiència energètica i al desenvolupament de les energies renovables.  

 

A més, la Llei preveu traslladar a la legislació espanyola la normativa comunitària en matèria d'energia i canvi climàtic, que inclou una nova Directiva d'Energies Renovables. Per tot això, i com únic camí per a satisfer els objectius del Protocol de Kyoto, el gir cap a la mentalitat de l'Eficiència Energètica i el major ús de les renovables, són la clara alternativa viable a les energies convencionals.

ILUEST+CR
ILUEST+CR
Estabilizadors-reductors de flux lluminós Regulació + Telegestió = Estalvi Veure
ILUEST+MT
ILUEST+MT
Estabilizadors-reductors de flux lluminós L’estalvi de sempre amb un plus de control Veure
EQUINOX
EQUINOX
Inversors fotovoltaics 2,8 kW - 4 kW - 5 kW Noves solucions en inversors solars per a connexió en xarxa Veure